STATUT

FUNDACJI POROZUMIENIA SPOŁECZNEGO I INTEGRACJI „IMPULS”

 

tekst jednolity na dzień 12 listopada 2013 r.

 Załącznik do Uchwały Fundatorów-Założycieli nr 3/2013

z dnia 12 listopada 2013 r.

 

Dział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji IMPULS”, ustanowiona przez Marka Pietrasika i Magdalenę Kroczyk, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym przed notariuszem Izabelą Beatą Najmrodzką-Młodojewską w kancelarii notarialnej w Szczecinie za numerem repertorium A 6738/2007 dnia 7 listopada 2007 roku działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.
 2. Siedzibą Fundacji jest Szczecin.

 §2

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie.
 4. Fundacja kieruje swoje działania do ogółu społeczności.

 

§3

    Znakiem graficznym Fundacji jest znak, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego statutu (logo).

 

Dział II

Cele i sposoby ich realizacji przez Fundację

§4

    Celami Fundacji są:

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. działalność charytatywna;
 5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 6. ochrona i promocja zdrowia;
 7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 13. nauka, szkolnictwa wyższego, edukacja, oświata i wychowanie;
 14. wypoczynek dzieci i młodzieży;
 15. kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 16. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 17. ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 18. turystyka i krajoznawstwo;
 19. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 20. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 21. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 22. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

§5

    Sposoby realizacji celów Fundacji:

 1. Fundacja realizuje cele określone w §4 w ramach działalności nieodpłatnej, w szczególności poprzez:
 2. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 3. pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 4. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 5. działalność fizjoterapeutyczna;
 6. działalność paramedyczna;
 7. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 8. działalność obiektów kulturalnych;
 9. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 10. opieka dzienna nad dziećmi;
 11. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 12. działalność bibliotek;
 13. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
 14. szkoły podstawowe;
 15. wychowanie przedszkolne;
 16. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 17. zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych;
 18. działalność wspomagająca edukację.
 19. Fundacja realizuje cele określone w §4 w ramach działalności odpłatnej, w szczególności poprzez prowadzenie i wspieranie działalności takiej jak:
 20. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 21. pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 22. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 23. działalność fizjoterapeutyczna;
 24. działalność paramedyczna;
 25. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 26. działalność obiektów kulturalnych;
 27. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 28. opieka dzienna nad dziećmi;
 29. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 30. działalność bibliotek;
 31. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
 32. szkoły podstawowe;
 33. wychowanie przedszkolne;
 34. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 35. zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych;
 36. działalność wspomagająca edukację.

 

Dział III

Działalność gospodarcza

§6

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
 3. wydawanie książek;
 4. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 5. pozostała działalność wydawnicza;
 6. działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
 7. sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
 8. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
 9. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 10. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 11. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 12. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 13. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 14. działalność związana z projekcją filmów;
 15. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 16. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 17. ruchome placówki gastronomiczne;
 18. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering);
 19. pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 20. przygotowywanie i podawanie napojów;
 21. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

 

Dział IV

Majątek Fundacji

 §7

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
 3. darowizn, spadków, zapisów;
 4. dotacji i subwencji osób prawnych;
 5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 6. dochodów z majątku Fundacji;
 7. odsetek bankowych;
 8. dochodów z działalności gospodarczej.

 

§8

    Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych zgodnie z ustalonym programem działania oraz na koszty działalności samej Fundacji.

 

§9

    Majątek Fundacji nie może być przeznaczany na:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań w stosunku do członków Fundacji, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywanie na rzecz członków Fundacji, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywanie na rzecz członków Fundacji, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
 4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§10

    W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

Dział V

Organy Fundacji

 §11

    Organami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

§12

 1. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 3 osób. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu lub Prezesa i Wiceprezesów Zarządu. Każdy z członków Zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Fundacji.
 2. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkowie Zarządu powoływani są i odwoływani uchwałą Fundatorów.
 4. Członków Zarządu powołuje się na czas nieoznaczony.
 5. Pierwszy Zarząd Fundacji składa się z Fundatorów-Założycieli: Marka Pietrasika jako Prezesa oraz Magdaleny Kroczyk jako Wiceprezesa.

 

§13

    Zarząd Fundacji:

 1. reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. opracowuje roczne plany działalności Fundacji;
 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
 4. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
 5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
 6. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
 7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji;
 8. odpowiada za realizację jej celów statutowych;
 9. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek, stowarzyszeń, fundacji lub innych podmiotów;
 10. dokonuje zmian Statutu uchwałą podjętą jednomyślnie, a w przypadku Zarządu jednoosobowego – na drodze oświadczenia jedynego członka Zarządu o zmianie Statutu;
 11. powołuje kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Fundacji i zatwierdza ich regulamin organizacyjny.

 

§14

    Zarząd Fundacji odpowiada za prawidłowe prowadzenie jej rachunkowości, w tym celu może powołać spośród dowolnie wybranych osób Skarbnika lub Głównego księgowego Fundacji, nie będącego jednak Członkiem Zarządu albo przekazać prowadzenie rachunkowości Fundacji firmie rachunkowej.

 

§15

 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
 2. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa na skutek odwołania, z chwilą śmierci, w wyniku złożenia rezygnacji oraz sądowego pozbawienia praw publicznych.
 3. Członkowie Zarządu, którzy nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji, mogą otrzymywać wynagrodzenie za przeprowadzenie konkretnych zadań na rzecz Fundacji – takich jak organizowanie, przeprowadzanie szkoleń oraz innych czynności zgodnych ze statutem Fundacji.
 4. Wypłata wynagrodzenia za przeprowadzenie konkretnych zadań na rzecz Fundacji przez Członka Zarządu następuje na podstawie umowy na konkretne zadanie, podpisanej w imieniu Fundacji przez innego Członka Zarządu Fundacji niż wykonującego umowę lub przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zarządu.

 

§16

 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego podejmuje on uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku.

 

Rada Fundacji

§17

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 członków i jest wybierana na trzyletnią kadencję.
 3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 4. Osoby zasiadające w Radzie Fundacji:
 5. nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 6. nie mogą być skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 7. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 8. Członków pierwszego składu Rady powołują uchwałą Fundatorzy-Założyciele. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą uchwałą Rada.
 9. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 10. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;
 11. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
 12. śmierci członka.

 

§18

    Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
 2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.

 

§19

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

 

Dział VI

Postanowienia końcowe

 §20

    Zmiana Statutu, w tym także zmiana celu Fundacji może zostać dokonana jednomyślną uchwałą Fundatorów albo uchwałą Zarządu wymagającą jednomyślności, a w przypadku Zarządu jednoosobowego – na drodze oświadczenia jedynego członka Zarządu o zmianie Statutu.

 

§21

 1. Zarząd Fundatorów jednomyślnie podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Likwidację przeprowadza wyznaczony przez Zarząd Fundacji likwidator, któremu w okresie likwidacji przysługują prawa i obowiązki Zarządu.
 3. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanej Fundacji przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
 4. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji.

 

Podpisali:

Marek Pietrasik – Fundator

Magdalena Kroczyk – Fundator